• +36-54/410-060
 • +36-20/463 17 15
 • Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

DERECSKE VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR VÁROSI KÖNYVTÁRÁNAK KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZATA

DERECSKE
2015.

I. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

Jelen szabályzatot a Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár  A kulturális javak védelméről és a muzeális értékekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény rendelkezésének figyelembe vételével a következők szerint határozza meg.

A Városi Könyvtár (továbbiakban könyvtár) általános gyűjtőkörű, nyilvános közkönyvtár, gyűjteményeihez, szolgáltatásaihoz való hozzáférést állampolgári jogon biztosítja.

 

1. Székhelye: 4130 Derecske, Köztársaság út 107.

Postacím:   4130 Derecske, Pf.: 23.
Telefon, fax:          54/410-061;
Igazgató:    54/410-060
A könyvtár honlap címe: www.dmvkk-derecske.hu

Általános e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Online katalógus (OPAC): http://derecske.asp.hunteka.hu

2. Nyitva tartása:

         Hétfő : A könyvtárhasználat szünetel

         Kedd-Csütörtök: 9.00 - 18.00 óra

Péntek: 9-00 17.00

         Szombat: 8.00 - 12.00 óra

A Városi Könyvtár nyáron – augusztus 20-át megelőző - 3 hétig zárva tart.

3. A könyvtár előterében található ruhafogas használata kötelező. Az olvasó a kézitáskán kívül csak saját jegyzetét és könyvét viheti be a kölcsönző- és olvasótérbe. A ruhákban, táskákban hagyott értékekért a könyvtár felelősséget nem vállal. 4. A könyvtár szolgáltató helyiségeiben étkezni és dohányozni és mobiltelefont használni tilos.
5. A dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvni.
6. A könyvtár rendjét megszegő, a használat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások teljesítését az intézmény ideiglenesen megvonhatja.
7. A könyvtár területén hirdetések, közlemények csak az intézmény igazgatójának vagy a könyvtár vezetőjének engedélyével rakhatók ki.
8. A látogatók – amennyiben a könyvtár dolgozóinak valamilyen intézkedését sérelmezik - , panaszukkal az intézmény vezetéséhez fordulhatnak.

 

II. KÖNYVTÁRHASZNÁLAT

 1. A derecskei Városi Könyvtárba beszerzett dokumentumok Derecske vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.
  A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni. A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás - különösen ittas állapot, dokumentumok, berendezési tárgyak, eszközök rongálása, más könyvtárhasználók tevékenységének akadályozása, megzavarása, a könyvtár mosdatlanul, piszkos, oda nem illő ruházatban való látogatása - a látogatás és a könyvtári tagság felfüggesztésével jár. A sértő magatartással szemben intézkedő könyvtáros hivatalos személynek minősül.
 1. A könyvtár nyilvános közkönyvtár, használója lehet minden természetes és jogi személy, akik lehetnek könyvtárlátogatók és beiratkozott olvasók (könyvtári tagok).
  A könyvtárlátogató jogosult a könyvtár alapszolgáltatásainak térítésmentes igénybevételére.

A könyvtárlátogatót ingyenesen illetik meg a következő alapszolgáltatások:

 1. a) a könyvtárlátogatás,
 2. b) a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata,
 3. c) az állományfeltáró eszközök használata,
 4. d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

Beiratkozott olvasó, könyvtári tag, aki természetes személyazonosító adatait és lakcímét megadja, azokat igazolja, és a beiratkozási díjat befizeti. A beiratkozott könyvtárhasználó nyilatkozat aláírásával a mindenkori használati szabályokat magára nézve kötelezően elfogadja. A beiratkozáshoz szükséges adatok: név, születési családi név és utónév, anyja neve, születési hely és idő, állandó lakcím, tartózkodási vagy levelezési cím, személyi igazolványának vagy útlevelének száma, lakcímkártya száma. A beiratkozási adatokat a könyvtár integrált számítógépes rendszerében is rögzíti.

A könyvtárhasználat feltételei

 1. A könyvtárlátogató ingyenesen jogosult a könyvtár alábbi alapszolgáltatásainak igénybevételére: könyvtárlátogatás, a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata, az állományfeltáró eszközök használata, információ a könyvtárról és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 2. Beiratkozáshoz kötött a könyvtári dokumentumok kölcsönzése, egyes dokumentumok helyben használata, a könyvtárközi kölcsönzés, számítógépes adatbázisok, CD-ROM-ok, multimédia használata.
 3. A könyvtárba beiratkozhat minden magyar és külföldi állampolgár, aki a jelen szabályzat rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
 4. A 14 éven aluli használó könyvtári tagságához szülőjének, gondviselőjének, 18 éven felüli magyar állampolgárnak, mint jótállónak a kezessége, írásos hozzájárulása szükséges.
 5. Külföldi állampolgár tagságához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges.
 6. A könyvtár további adatokat is gyűjt és nyilvántart állományvédelmi és ügyfélkapcsolati okokból, melyek közlését a könyvtárhasználó megtagadhatja: foglalkozás, iskolai végzettség, munkahely, telefonszám, email cím, valamint kedvezmények igénybevevői esetén nyugdíjas igazolvány, diákigazolvány száma. Statisztikai nyilvántartás számára a könyvtár tanuló esetében kéri az oktatási intézmény típusát (alap-, közép-, felsőfokú intézmény).
 7. Az adatok valódiságát személyi igazolvánnyal vagy útlevéllel, tartózkodási engedéllyel, diákigazolvánnyal kell igazolni. Az intézmény felhívására azokat bemutatni szükséges.
 8. Az olvasó a beiratkozással egyidejűleg hozzájárul személyi adatainak a rögzítéséhez és annak kezeléséhez.
 9. A könyvtár a személyi adatokat kizárólag nyilvántartása számára használja, illetéktelen személynek vagy szervnek azt át nem adja. A könyvtár a személyes adatok védelméről és adatkezelésről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni.
 10. Az olvasó bármikor betekinthet az őt érintő nyilvántartásba, tartozásáról listát kérhet.
 11. Ha az olvasó tagságát megszünteti, adatait törölni kell. Ez akkor lehetséges, ha nincs könyvtartozása vagy díjhátraléka.
 12. A személyi adatváltozás bejelentése a könyvtárhasználó, a változás átvezetése a könyvtár erre kijelölt munkatársainak kötelessége.
 13. A könyvtár látogatók a szolgáltatások azon körére jogosultak, amelyek térítésmentesek.

 

III. A KÖNYVTÁR SZOLGÁLTATÁSAI

1. Könyvtári látogatók számára ingyenesen biztosított szolgáltatások: a szolgáltatások beiratkozás nélkül is igénybe vehetők

 1. Egyéni és csoportos látogatások. Látogatás a folyóirat olvasóban, kiválasztó térben.
 2. A folyóirat olvasóban elhelyezett hírlapok, folyóiratok használata.
 3. A könyvtár állományát feltáró cédula és elektronikus katalógus használata. Használatukhoz a könyvtárosok segítségét is lehet kérni.
 4. Információ a könyvtár gyűjtőköréről, szolgáltatásairól.
 5. Tájékoztatás más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól, a könyvtári rendszerről, együttműködési területekről.
 6. A könyvtári rendezvények látogatása.

 

2. Beiratkozással, könyvtári tagsággal igénybe vehető szolgáltatások: a szolgáltatások beiratkozással vehetők igénybe.

A III/1 pontokban felsorolt szolgáltatásokon túl:

 1. könyvtári dokumentumok kölcsönzése (könyvek, folyóiratok, hangos könyvek, hangkazetták, hanglemezek, könyvek mellékleteként szereplő CD-k, CD-ROM-ok)
 2. könyvtárközi kölcsönzés (térítéses szolgáltatás)
 3. számítógépes adatbázisok, CD-ROM-ok, multimédia használata
 4. előjegyzés
 5. a kézikönyvtár és helytörténeti gyűjtemény anyagának helyben használata
 6. DVD lemezek, videokazetták kölcsönzése (térítéses szolgáltatás)

(Díjtételek a mellékletben)

1. Beiratkozás

(díjtételek a mellékletben)

 1. A beiratkozás az olvasó személyi adatainak rögzítését jelenti, amelyet az olvasó nevére kiállított Olvasójegy igazol.
 2. A beiratkozott olvasó olvasójegyet kap, amelyet köteles megőrizni és könyvtárhasználat alkalmával felmutatni. Az olvasójegy érvényessége a beiratkozás napjától számított 365 napig érvényes.

3. Kedvezményes (50 %) tagság illeti meg

 • a 18 éven felüli, nappali tagozaton tanuló diákokat,
 • 70 éven aluli nyugdíjasokat, a gyeden, gyesen lévőket.
 • A nem helyi oktatási intézményben dolgozó pedagógusokat.
 • A helyi Polgármesteri Hivatal dolgozóit,
 • a külső segítőket,
 • az egyházak vezetőit,
 • munkanélkülieket (akik munkanélküli ellátásban, aktív korú ellátásban részesülnek).

4. Ingyenes tagságra jogosultak:

 • 18 éven aluli diákok,
 • a 70 éven felüli nyugdíjasok,
 • a fogyatékkal élők,
 • a helyi oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok,
 • a könyvtárak, közművelődési intézmények, múzeumok, levéltárak dolgozói,
 • a szomszédos államokban élő közgyűjteményi dolgozók, magyar igazolvánnyal. (6/2001 (I. 17.) Korm. rendelet)

5. Az olvasójegy elvesztését azonnal be kell jelenteni, mert az olvasójegyre kikölcsönzött dokumentumokért az olvasójegy tulajdonosa felel.
6. Az elveszett olvasójegyet a könyvtár pótdíj befizetése ellenében pótolja. (díjtételek a mellékletben)
7. Az olvasójegy más személyre át nem ruházható.
8. 14 éven aluliak csak szülői jótállási nyilatkozattal iratkozhatnak be.

2. Kölcsönzés

 1. A könyvtár a gyűjteményének legnagyobb részét kölcsönadja, az olvasó kölcsönzi.
 2. Csak érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasó jogosult kölcsönzésre.
 3. Beiratkozott olvasó ingyenesen kölcsönözheti a könyvtár erre kijelölt dokumentumait.
 4. A beiratkozás és kölcsönzés adminisztrációja a bejárat melletti kölcsönző pultnál történik.
 5. Kölcsönözni csak a tartozások (dokumentum, késedelmi díj) rendezése után lehet.
 6. A könyvtár egyéb dokumentumainak kölcsönzését (videó kazetta, CD, CD-ROM, DVD) a szerzői jogi szabályoknak megfelelően kell ellátni. Azokat a dokumentumokat, amelyeket kölcsönzési joggal szerzett be a könyvtár, használói részére kikölcsönözheti, egyéb esetben az eszközök nyilvános hallgatása, vetítése is szerzői jogi következménnyel jár, valamint szerzői jogi akadályokba ütközik és büntetendő ezek másolása a könyvtárban.

Kölcsönzési feltételek dokumentumtípusonként

 1. Egy alkalommal kölcsönözhető nyomtatott dokumentum (könyv és tárgyévi folyóirat), valamint a nyomtatott dokumentumhoz tartozó elektronikus melléklet felnőtteknek max. 8 db, 14 éven aluli olvasóknak max. 5 db.
 2. Újság, hírlap, folyóirat esetén előző évi vagy köttetett folyóiratból egy alkalommal 1 évfolyam kölcsönözhető. Folyóiratok friss számait és a napilapokat nem lehet kölcsönözni.
 3. Hangzó dokumentum (hangkazetta, hanglemez, audio-CD), érvényes olvasójeggyel - 3 db kölcsönözhető.
 4. DVD, videokazetta kölcsönzési díja 1 hétre szól, az 1 hét alatt 9 db kölcsönözhető.
 5. A kézikönyvtári dokumentumok kölcsönzését kivételes esetben a könyvtár zárva tartási idejére biztosítjuk. A nyári, ill. téli több hetes zárva tartási időre nem kölcsönözzük.
 6. A kölcsönzés időtartama
 • könyvek, hangos könyvek esetében 21 nyitvatartási nap,
 • könyvek elektronikus és hangzó anyag melléklete estében 21 nyitvatartási nap,
 • (amennyiben a könyvvel együtt kölcsönzi),
 • hangzó dokumentumok, esetében 2 nyitvatartási nap,
 • bekötött folyóiratok és előző évi bekötetlen folyóiratok esetében 7 nyitvatartási nap,
 • tárgyévi újság, hírlap, folyóiratok 2 nyitvatartási nap,
 • nyomtatott dokumentumok elektronikus mellékletei,, 2 nyitvatartási nap,
 • (amennyiben nem a nyomtatott dokumentummal kölcsönzi),
 • videofilmek, DVD-k esetében 2 nyitvatartási nap,

3. Előjegyzés

A könyvtár állományában megtalálható , de valamilyen ok – kölcsönzés, köttetés, vagy egyéb ok miatt – nem elérhető dokumentumokra előjegyzés igényelhető.
Az előjegyzett dokumentumok beérkezéséről – telefonon , e-mailben vagy nyílt postai levelezőlapon - értesítést küldünk. A kiértesítést követően 5 napig tartjuk nyilván az előjegyzést, a 6. nap után érvénytelenítjük.

4. Hosszabbítás

Lehetőség van a kölcsönzési határidő meghosszabbítására a lejárati időn belül két alkalommal, személyesen, e-mailben, telefonon vagy Interneten az OPAC olvasói felületén. Előjegyzett dokumentum nem hosszabbítható.

5. Eljárás vissza nem hozott dokumentumok esetén

 1. A kölcsönzési határidő és az engedmény napjainak (könyvek esetében 10 nap, minden más dokumentum esetében 2 nap) lejárta után a könyvtár írásban felszólítja az olvasókat a dokumentumok vissza hozatalára.
 2. Késedelem esetén késedelmi díjat számítunk fel. A késedelmi díj dokunemtumtípusonként változó mértékben kerül megállapításra. (díjtételek a mellékletben )
 3. Amennyiben az olvasó a felszólítások után sem rendezi tartozását, a könyvtár az 1994. évi LIII. tv. értelmében bírósághoz fordulhat követelése érvényesítése végett.
 4. Az elveszett vagy megrongálódott dokumentumokat azonos kiadású példánnyal kell pótolni, vagy azokat a könyvtár által megállapított értéken megtéríteni. A könyvtár a dokumentumok gyűjteményi értékét kéri, amely az eredeti ár többszöröse is lehet. (díjtételek a mellékletben)

6. Könyvtárközi kölcsönzés

 1. A szolgáltatást érvényes tagsággal rendelkező, beiratkozott olvasó veheti igénybe, aki elfogadja könyvtárunk könyvtárközi kölcsönzési szabályzatát. A kéréseket csak személyesen, olvasójegy felmutatásával fogadjuk el.
 2. Könyvtárunk az Országos Dokumentumellátó Rendszeren keresztül gyorsan és hatékonyan tudja lebonyolítani a kéréseket.
 3. A könyvtáros az olvasó kérését könyvtárközi kérőlapon veszi fel.
 4. Kivételes, indokolt esetben a könyvtár állományában meglévő mű is kérhető könyvtárközi kölcsönzés útján.
 5. A kért dokumentum kölcsönzési feltételeit a kölcsönadó határozza meg.
 6. A könyvtárhasználó az eredeti formátumban történő kérés esetén a dokumentum átvételekor megtéríti a visszaküldés a postaköltségét, amelyet a mindenkori postai díjszabás ismeretében határoz meg a könyvtár,
 7. A másolatban kért dokumentum költsége a küldő könyvtár által meghatározott, másolati díj és a postai küldés díja, mely az olvasót terheli.
 8. Az elektronikus formában kért dokumentum esetén a küldő könyvtár által meghatározott díj terheli az olvasót. Amennyiben az könyvtárhasználó kinyomtatja a dokumentumot, a nyomtatás költségét meg kell téríteni.
 9. A határidőn túl visszahozott könyvtárközi dokumentum után késedelmi díjat kell fizetni. (Térítési díj a mellékletben)
 10. A szolgáltatásból kizárható az az olvasó, aki 2 alkalommal késve hozza vissza a könyvet.
 11. Ha a könyvtárköziben kapott dokumentum elvész vagy megrongálódik, annak térítési díját, amelyet a kölcsönadó intézmény állapít meg- a könyvtárhasználónak kell megfizetnie.
 12.  Kérés visszamondása csak abban az esetben lehetséges, ha a küldő könyvtár még nem postázta, illetve még nem fénymásolta a kért dokumentumot. Ellenkező esetben a kérőnek meg kell térítenie a költségeket.

7. Helyben használat

 1. A könyvtár kézikönyvtárának állománya a gyors tájékoztatást és az elmélyült kutatást segíti, ezért ez az állományrész nem kölcsönözhető.
 2. A védett (helyismereti anyag) és különleges értékkel bíró dokumentum csak kutatási célra és külön engedéllyel vehetők igénybe. Ezeket kölcsönözni egyáltalán nem lehet.
 3. Kézikönyvek esetén másolatot a szerzői jogok figyelembe vételével helyben készítjük el.

8. Reprográfiai szolgáltatások (másolás, nyomtatás)

a) Fénymásolás

 1. A könyvtár állományában lévő dokumentumokból és korlátozott számban, nem könyvtári anyagról a szerzői jogok figyelembe vételével másolat kérhető. Teljes dokumentum nem másolható.
 2. A nyomtatott dokumentumokból 100 oldalt vállalunk a nyitva tartás ideje alatt, ennél nagyobb mennyiségű másolatot megegyezés szerint készítünk el. (Részletesen a  Szolgáltatási díjtételek mellékletben.)

b) Nyomtatás (SzJ 22.22.32)

Nyomtatás adathordozóról, szövegszerkesztőből, Internetről szolgáltatási díj ellenében lehetséges.
(Részletesen a  Szolgáltatási díjtételek mellékletben.)                            

9. Hőkötés

Évfolyamdolgozatok, pályázatok stb. kötését vállalaljuk hőkötőgéppel. (Részletesen a  Szolgáltatási díjtételek mellékletben.)

10. Számítógép és Internet használat

 1. Olvasóink számára lehetővé tesszük a hagyományos szolgáltatáson túl az informatikai eszközök segítségével elérhető szolgáltatások (Internet, Word, Excel, stb)  igénybevételét. Amennyiben ehhez a könyvtáros segítségét veszi igénybe, ezért szolgáltatási díjat kell fizetni. (Részletesen a Szolgáltatási díjtételek mellékletben)
 2. Számítógépeket nem csak a könyvtárba beiratkozott olvasó veheti igénybe.
 3. A számítógép- és az Internet használatát igénylők a könyvtár Számítógép- és Internet-használati szabályzatának megismerése után, a szabályok betartása mellett vehetik igénybe szolgáltatásainkat:
 4. A számítógép-használatot a kölcsönző-pultnál lehet kérni a könyvtárosoktól.
 5. A számítógépek be- és kikapcsolását, valamint a külön igényelt alkalmazások indítását csak a könyvtárosok végezhetik.
 6. A számítógépben, vagy programban kárt okozó felhasználó anyagi és büntetőjogi felelősséggel tartozik.
 7. Az internetről, az adatbázisokból, a CD-ROM-okból állományok letöltése korlátozott, másolása – csak saját célra, nem kereskedelmi jellegű alkalmazásokhoz, változtatások nélkül és a forrásra való megfelelő hivatkozással – a könyvtárossal való egyeztetést követően történhet. Minden más terjesztési és felhasználási forma esetében a szerző/tulajdonos engedélyét kell kérni.
 8. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát védik. Ha a szerző vagy a tulajdonos külön is rendelkezik a szövegen a terjesztési és felhasználási jogokról, akkor az ő megkötései felülbírálják a fenti megjegyzéseket. Ugyancsak ő felelős azért, hogy valamely dokumentum elektronikus formában való terjesztése nem sérti-e mások szerzői jogait.
 9. A könyvtár, mint üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy ha kétség merül fel a dokumentum szabad terjesztésének lehetőségét illetően, akkor annak használatát megtiltsa.
 10. Magánjellegű levelezésre (e-mail) külön postafiókot a könyvtár nem biztosít.
 11. A számítógépek térítési díj ellenében vehetők igénybe. (Részletesen a  Szolgáltatási díjtételek mellékletben.)

11. Video-és DVD-filmek kölcsönzése

Video- és  DVD-filmek kölcsönzése térítéshez kötött, a kölcsönzés határideje 2 nyitvatartási nap. A díja 1 hétre szól, az egy hét alatt max. 9 db film kölcsönözhető. Videó kazetta, DVD a szerzői jogi szabályoknak megfelelően kell ellátni. Azokat a dokumentumokat, amelyeket kölcsönzési joggal szerzett be a könyvtár, használói részére kikölcsönözheti, egyéb esetben az eszközök nyilvános hallgatása, vetítése is szerzői jogi következménnyel jár, valamint szerzői jogi akadályokba ütközik és büntetendő ezek másolása a könyvtárban

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a könyvtárosokhoz, ill. az intézmény  igazgatójához fordulhat.

 2. Ha a dokumentumot az olvasó a kölcsönzés megkerülésével próbálja kivinni a könyvtárból, a könyvtár megbízott munkatársa jegyzőkönyvet vesz fel.

 3. Ha a könyvtárhasználó figyelmeztetés ellenére a szabályzatnak nem tesz eleget, a dokumentumokat, a könyvtár hagyományos és számítógépes adathordozóit, használati tárgyait gondatlanul kezeli, a könyvtár igazgatója az eset súlyosságát mérlegelve kártérítés megfizetésére kötelezi, vagy büntetőfeljelentést tesz. Az okozott kár mértékét figyelembe véve bizonyos időre, vagy végleg kizárhatja az olvasót a könyvtár használatából.

V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Jelen Könyvtárhasználati szabályzatot a Könyvtár vezetése megtárgyalta és elfogadta. Derecske Város Képviselő-testülete hagyja jóvá.

 2. A szabályzatban mellékletében (Szolgáltatási díjtételek) szereplő díjak mértékét az éves költségvetési rendelettel összhangban a fenntartó módosíthatja, döntését a Könyvtárhasználati Szabályzatba át kell vezetni.

 3. A szabályzat 2015. április 1-től érvényes.

 4. Ezzel egyidejűleg az előző Könyvtárhasználati szabályzat hatályát veszti.

Derecske, 2015. március 16.


© 2022 Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtár.
Minden jog fenntartva.